1 маркетинг
1 маркетинг

Маркетинг

1.1. Сутність маркетингу

В історичному контексті зародження маркетингу слід поєднувати із зародженням процесу обміну, оскільки саме обмін зумовлював задоволення певних потреб. Незважаючи на те, що на ранніх стадіях обмін здійснювався в неадекватному порядку (часто споживча вартість домінувала на міновою вартістю), можна стверджувати, що саме завдяки обмінним операціям відбувався суспільно-економічний поступ людської цивілізації.

Як наука маркетинг заявив про себе у 1950-х рр., поєднавши розрізнені наукові напрями частин економічної теорії, психології, соціології, математичного моделювання, мистецтва тощо.

У вітчизняному освітньому та бізнесовому просторі про маркетинг почали вести мову лише з другої половини 1980-х рр. Однак широке впровадження принципів маркетингу в соціально- економічне життя суспільства зумовило потребу у вивченні цієї навчальної дисципліни та освоєння практичних прийомів і методів маркетингу фахівцями найрізноманітніших спеціальностей. Особливо важливими ці знання є для фахівців економічних спеціальностей, оскільки саме вони повинні пам’ятати, що, економлячи на маркетингу, вони наражатимуться на небезпеку отримання негативного сальдо балансу підприємства, де ці спеціалісти працюватимуть.

Термін «маркетинг» походить від англійського слова «market» і в буквальному розумінні означає якусь діяльність, здійснювану на ринку. Однак це надто загальне тлумачення, що дає лише поверхневе уявлення про сутність даного явища як особливого виду людської діяльності. Маркетинг — поняття складне, динамічне, багатопланове, тому неможливо в одному універсальному визначенні дати повну характеристику, адекватну його сутності, принципам і функціям. Існують тисячі визначень, кожне з яких розглядає певний аспект маркетингу або робить спробу його комплексної характеристики. Зокрема, маркетинг найчастіше трактують, виходячи з трьох основних постулатів:
1) маркетинг як принцип: орієнтація на споживача, що передбачає спрямування всіх зусиль і рішень підприємства чи організації на задоволення потреб, що виникають на ринку;
2) маркетинг як засіб: прийоми маркетингу, що мають на меті координування використання інструментів впливу на ринок для створення бажаних позицій організації та переваг перед конкурентами;
3) маркетинг як метод: маркетингові дослідження, що передбачають систематичний пошук рішень з використанням сучасних соціологічних і технічних засобів.

На тлі цього спектру підходів до трактування маркетингу різні групи дослідників шукають шляхи власного пояснення феномену маркетингу. Зокрема, американська Strategic Management Group дотримується думки, що маркетинг — це система взаємодії в бізнесі, розроблена для здійснення планування, встановлення цін, стимулювання збуту та розповсюдження товарів і послуг організаціям і приватним особам.

Неформальний класик маркетингу, видатний американський учений Філіп Котлер дає таке визначення: маркетинг — вид людської діяльності, спрямованої на задоволення потреб засобами обміну. У подальших роботах він уточнює, що маркетинг — це соціальний та управлінський процес, спрямований на задоволення потреб і нестатків як індивідів, так і груп за допомогою створення, пропозиції та обміну товарів.

Група російських дослідників під керівництвом А. Романова, беручи за основу визначення маркетингу, дане Ф. Котлером, у той же час вважає, що маркетинг — це система поглядів, функція координації різних аспектів комерційної діяльності, комплекс взаємопов’язаних елементів ділової активності, філософія бізнесу, мета якої — пом’якшення криз перевиробництва і збалансування попиту та пропозиції.

Британський Інститут управління визначає маркетинг як один із видів творчої управлінської діяльності, спрямованої на розширення виробництва та торгівлі шляхом виявлення потреб споживачів, а також розробок для задоволення цих потреб.

Ми розглядатимемо маркетинг як ринкову концепцію управління виробничо-збутовою діяльністю підприємств, фірм і організацій, спрямовану на вивчення ринку та конкретних запитів споживачів і орієнтацію на них створюваних товарів і послуг. Крім того, вивчатимемо формування та стимулювання купівельного попиту з метою обґрунтованого ухвалення рішень і планового розширення продажів, завоювання певної частки на ринку та отримання прибутків.

Виробляти те, що продається, а не продавати те, що виробляється, — основне гасло маркетингового підходу до управління науково-технічним прогресом, виробництвом і збутом. Тобто перш ніж почати виробництво, підприємство повинно провести ретельне вивчення потреб споживачів і, відповідно до одержаних даних, розробити або удосконалити товар/послугу і потім вийти на ринок з певною пропозицією. Разом з тим, маркетинг можна розглядати, по-перше, як принцип поведінки підприємства, що полягає в послідовному спрямуванні всіх рішень щодо ринкової діяльності на вимоги та потреби споживачів (маркетинг як частина процесу управління підприємством); по-друге, маркетинг визначає зусилля щодо отримання переваг у очах споживачів стосовно конкурентів за допомогою спеціальних ринкових заходів (маркетинг як засіб); по-третє, маркетинг можна описати як систематичний пошук рішень, що спирається на сучасний інструментарій (маркетинг як метод).

Сьогодні маркетинг найчастіше ототожнюється з масовим маркетингом (збутом). Більшість напрацьованих теоретичних матеріалів і методик, що існують нині у світі, спрямовані саме на масові ринки (зокрема, на ринок товарів широкого вжитку). На відміну від масового, промисловий маркетинг часто потребує специфічних підходів, для яких не завжди можна дати універсальні поради або інструменти. Кожний окремий промисловий ринок потребує персонального підходу до формування та використання набору маркетингових інструментів. Особливу специфіку має маркетинг послуг, який ґрунтується на високому професіоналізмі працівників сервісної сфери. Стрімкий розвиток цієї сфери зумовлюватиме пошук особливих прийомів маркетингу для забезпечення стійких конкурентних позицій цих підприємств.

Зважаючи на викладене вище, можна стверджувати, що маркетингце система заходів, що передбачає пошук, втілення та контроль рішень щодо комплексу маркетингу (продукт, ціна, розповсюдження, просування) з метою задоволення потреб і очікувань споживачів, зусилля та дії якої спрямовані на досягнення цілей та виконання місії підприємства на ринку.

Маркетинг також розглядають як ринкову концепцію управління виробничо-збутовою та науково-технічною діяльністю підприємства, спрямованою на вивчення ринку, конкретних запитів споживачів та орієнтацію на них товарів і послуг, які виробляє підприємство, а також на формування та стимулювання споживчого попиту для обґрунтованого ухвалення рішень і планового розширення продажу та отримання прибутку.

Узагальнюючи вищезазначене, можна сказати, що маркетинг охоплює:
— визначення потреб і запитів покупців;
— розробку та пропозицію на ринок товарів і/або послуг, які здатні задовольнити потреби покупця;
— встановлення цін, які прийняті для покупців і забезпечують достатній прибуток продавцю;
— вибір найбільш вигідних і зручних шляхів доведення товарів до споживачів;
— обґрунтування та використання методів і засобів активної дії на ринок з метою формування попиту та стимулювання збуту.

Хто отримує користь від маркетингу?

Користь від маркетингу отримують:
— організації (підприємства) — через отримувані прибутки;
— споживачі — через потрібні товари чи послуги;
— суспільство — через більший обсяг продажу, що збільшує надходження до бюджету за рахунок податків; надходження використовуються для поліпшення інфраструктури, що, у свою чергу, сприяє підвищенню рівня життя.

Кожна організація здійснює маркетингову діяльність, навіть якщо вона не має спеціального відділу з маркетингу. Розповідаючи рідним або знайомим про продукцію, яку виробляє підприємство, характеризуючи її, працівник таким чином використовує маркетинговий засіб популяризації.

Маркетинг як спосіб діяльності підприємців і специфічний спосіб господарювання в умовах ринкових відносин ґрунтується на таких принципах:
— вільний вибір мети та стратегії функціонування та розвитку, концентрація всіх зусиль на пріоритетних напрямах діяльності;
— відкритість до споживача, його побажань і потреб;
— спрямованість на кінцевий результат виробничо-збутової діяльності, а також на довготривалу перспективу розвитку підприємства;
— комплексний підхід до вирішення проблем, що передбачає визначення цілі відповідно до ресурсів і можливостей підприємства;
— оптимальне використання в управлінні централізованих і децентралізованих засад, тобто постійний пошук і реалізація резервів, підвищення ефективності виробничо-збутової діяльності через залучення до творчої роботи всіх працівників фірми;
— активна політика, яка полягає в наступальній стратегії розвитку підприємства щодо інновацій, виробництва та збуту, випередження конкурентів;
— науковий підхід до вирішення маркетингових проблем;
— гнучкість у досягненні поставленої мети через швидке пристосування до зміни умов оточуючого середовища;
— вартісність;
наявність відповідної інфраструктури та фахівців.

Діючи в умовах реалізації підприємницьких ініціатив і реалізації місії підприємства на ринку, маркетинг задіяний у виконанні функцій, які умовно можна поділити на чотири групи:

1. Аналітичні функції:
— аналіз оточуючого середовища;
— дослідження ринку та його структури;
— дослідження споживачів та їхніх потреб;
— вивчення товарів та товарної структури;
— аналіз внутрішнього середовища підприємства та його можливостей.

2. Виробничі функції:
— розробка нових товарів та організація їх виробництва;
— розробка нових технологій;
— забезпечення конкурентоспроможності товарів;
— організація матеріально-технічного постачання.

3. Збутові функції:
— організація системи формування попиту та стимулювання збуту;
— розробка збутової політики та організація збуту;
— організація системи комунікації підприємства;
— проведення цілеспрямованої товарної політики;
— проведення цілеспрямованої цінової політики.

4. Управлінські функції:
— розробка цілей підприємства;
— розробка стратегії й тактики маркетингу;
— організація стратегічного та оперативного планування;
— інформаційне забезпечення управління;
— організація контролю маркетингу.

Цілями маркетингу в економічній системі є:
— досягнення як найвищого рівня споживання, що, своєю чергою, створює умови для максимального зростання виробництва, а отже, і макроекономічних показників;
— досягнення максимального споживчого задоволення, а не просто максимального рівня споживання;
— надання максимально широкого вибору товарів і послуг;
— підвищення рівня якості життя.

Цілями маркетингу конкретного підприємства є:
— задоволення потреб (вимог) споживачів;
— досягнення переваг над конкурентами;
— завоювання запланованої частки ринку;
— забезпечення зростання продажу товарів і послуг;
— досягнення запланованого прибутку або забезпечення рентабельної діяльності.

Комплекс маркетингу (Marketing Mix, або 4-«Р»)

Продукт (Product). Товар або послуга, зокрема роботи, здійснювані до початку виробництва. Це поняття охоплює як дослідження та розвиток, так і різні послуги, що супроводжують товар.

Ціна (Price). Витрати, які несе споживач. Може бути у формі грошей, обміну товарами або надання послуг. Ціна змінюється разом зі змінами у промисловості, торгівлі тощо. Підприємство повинно прагнути до пропозиції найкращого можливого продукту за найнижчими цінами.

Місце (Рlace). Ця категорія містить у собі всі чинники, що асоціюються із розповсюдженням продукту (розміщення продажу, зберігання, перевезення тощо).

Просування (Promotion). Охоплює рекламу, стимулювання збуту, популяризацію продукту, особистий продаж тощо. Це найбільш наочна частина для споживача. Метою просування є усвідомлення споживачем того, що продукт реально існує, та вивчення його характерних особливостей.

Являючи собою особливий вид людської діяльності в умовах ринкового середовища, маркетинг відіграє вирішальну роль у процесі суспільного відтворення. Роль маркетингу полягає в тому, що:
1. Маркетинг підвищує інформованість, вибірковість споживачів і забезпечує ефективність придбання та споживання товарів і послуг.
2. Маркетинг створює більш дієві канали зв’язку з організаціями, підприємствами та споживачами.
3. Маркетинг поліпшує координацію ресурсів, завдяки оптимізації режиму роботи підприємств, руху запасів, товарного асортименту, витрат на рекламу тощо.
4. Маркетинг значно впливає на погляди людей та спосіб їхнього життя.
5. Маркетинг сприяє поліпшенню якості життя шляхом виробництва безпечніших і якісніших товарів, а також ужиття роз’яснювальних заходів серед споживачів щодо якості та способів споживання товарів і послуг.

1. Маркетинг территорий: объект, предмет, цель и задачи курса

Объект изучения дисциплины – территориальное управление и конкурентоспособность территорий.

Предмет изучения дисциплины – состояние и тенденции развития территории, создание и поддержание притягательности и престижа самой территории, а также привлекательности сосредоточенных на ней ресурсов производства и возможностей для их реализации и воспроизводства.

Цель учебной дисциплины — подготовка специалистов, адаптированных к потребностям современного государственного и муниципального управления, способных самостоятельно использовать полученные знания для улучшения качества территориального управления и менеджмента, для повышения конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности территории, для улучшения имиджа и формирования бренда территории; формирование умения использовать методы и инструменты маркетинга территорий для достижения целей повышения конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности территории, для улучшения имиджа и формирования бренда территории.

В результате преподавания данной дисциплины могут быть решены следующие задачи:

ознакомление с теорией маркетинга территории;

ознакомление с особенностями внешней и внутренней среды территории;

изучение комплекса классических маркетинговых средств, зарубежного и российского опыта их применения в маркетинге территорий;

анализ мотивов выбора территории, ключевых критериев предпочтения территории для разных групп потребителей;

выявление конкурентных преимуществ территории;

анализ перспектив стратегического партнерства с ключевыми субъектами маркетинга территории;

изучение механизмов сегментации рынка, позиционирования и дифференциации территории;

ознакомление с деловыми стратегиями территории, методами маркетинга территорий, методами развития и стратегиями улучшения территорий;

изучение механизмов формирования и продвижения имиджа территории, ознакомление с особенностями брендинга в государственном секторе;

ознакомление с особенностями маркетингового подхода к ключевым доходам территории: туризм и гостеприимство, бизнес, инвестиции, жители;

ознакомление с особенностями разработки и реализации маркетингового плана;

изучение субъектов маркетинга территории и специфики применения ими комплекса маркетинговых средств.

В результате освоения дисциплины «Маркетинг территорий», обучающийся должен знать:

общие основы управления территорией с позиции территориального маркетинга;

специфику внешней и внутренней среды территории;

особенности комплекса средств (инструментов) маркетинга территории;

мотивы выбора территории и ключевые критерии предпочтения территории для разных групп потребителей;

конкурентные преимущества территории;

перспективы стратегического партнерства с ключевыми субъектами маркетинга территории;

механизмы сегментации рынка и позиционирования территории, эффективной коммуникации и позитивного влияния на общественное поведение;

деловые стратегии территории, методы маркетинга территорий, методы развития и стратегии улучшения территорий;

механизмы формирования и продвижения имиджа территории, особенности брендинга в государственном секторе;

особенности маркетингового подхода к ключевым доходам территории;

специфику разработки и реализации маркетингового плана;

особенности маркетинга территории страны, региона, муниципального образования.

В результате освоения дисциплины «Маркетинг территорий», обучающийся должен уметь:

формулировать и корректировать цели, задачи и видение государственного управления, соответствующие специфике внешней и внутренней среды конкретной территории;

координировать усилия всех субъектов маркетинга территории;

выбирать наиболее оптимальные процессы и методы управления по развитию комплекса средств маркетинга территории, а также по применению ключевых методов маркетинга территорий, методов развития и стратегий улучшения территорий, в том числе, и в зависимости от объекта территориального управления (страна, регион или город);

выявлять и анализировать мотивы выбора территории и критерии предпочтения территории для разных групп потребителей;

выявлять и развивать конкурентные преимущества территории;

оценивать тенденции и перспективы стратегического партнерства с ключевыми субъектами маркетинга территории, разрабатывать предложения о стратегическом партнерстве, осуществлять поиск и привлечение стратегических партнеров;

разрабатывать и применять необходимые механизмы для решения конкретных задач в области сегментации рынка, позиционирования и дифференциации территории;

применять необходимые механизмы для формирования и продвижения имиджа территории;

разрабатывать маркетинговый план и применять необходимые механизмы для его реализации.

В результате освоения дисциплины «Маркетинг территорий», обучающийся должен владеть:

методами государственного и муниципального управления по развитию комплекса средств маркетинга территории;

методами маркетинга территорий, методами развития и стратегий улучшения территорий в зависимости от объекта территориального управления (страна, регион или город);

методами выявления и анализа мотивов и критериев выбора территории;

методами выявления конкурентных преимуществ территории;

механизмами решения конкретных задач в области сегментации рынка, позиционирования и дифференциации территории;

механизмами формирования и продвижения имиджа территории;

методикой разработки и реализации маркетингового плана территории.

1 маркетинг

Маркетинг

1.2. Види маркетингу

Види маркетингу розрізняють залежно від особливостей збуту і типів пропонованих продуктів. Відповідно до цього прийнято виділяти (рис. 1.1):
— маркетинг засобів виробництва;
— маркетинг споживчих товарів;
— маркетинг послуг.

Кожен із зазначених видів маркетингу може здійснюватися як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Залежно від ринків розрізняють:
— внутрішній маркетинг;
— міжнародний маркетинг.

Кожне підприємство у процесі своєї діяльності застосовує окремий вид маркетингу, який утворюється на основі взаємодії попиту і пропозиції, що виникла на ринку. У цьому разі може бути використано такі види маркетингу:

1. Конверсійний маркетинг. Застосовується, коли попит на товар чи послугу негативний. Мета маркетингу — стимулювати попит.

2. Стимулюючий маркетинг. Застосовується, коли попит на товар чи послугу відсутній. Мета маркетингу — створити попит.

3. Розвиваючий маркетинг. Застосовується, коли є потенційний попит. Мета маркетингу — зробити попит реальним.

4. Ремаркетинг. Застосовується, коли попит на товар чи послугу зменшується. Мета маркетингу — підвищити попит.

5. Синхромаркетинг. Застосовується, коли попит на товар чи послугу коливається. Мета маркетингу — стабілізувати попит.

6. Підтримуючий маркетинг. Застосовується за повноцінного попиту. Мета маркетингу — підтримувати попит на досягнутому рівні.

7. Демаркетинг. Застосовується, коли попит на товар чи послугу надмірний. Мета маркетингу — знизити попит.

8. Протидіючий маркетинг. Застосовується, коли сформувався ірраціональний попит. Мета маркетингу — ліквідувати попит.

Існують також інші способи класифікації видів маркетингу, які можна подати як розширену класифікацію (табл. 1.1).

Розширена класифікація видів маркетингу

Маркетинг-план NL: от менеджера до звезды

Маркетинг-план NL: от менеджера до звезды

Вы когда-нибудь задумывались, почему компания NL international имеет сумасшедшую популярность на фоне других МЛМ компаний? Одна из причин — это грамотный маркетинг-план компании NL.

Маркетинговый план предусматривает следующие очень важные принципы:

  • позволяет новичку зарабатывать на самом старте, даже без собственной структуры
  • создает комфортные условия для развития собственной структуры (объяснение ниже)
  • рост дохода происходит не линейно, т.е. при достижении определенного результата, ваш доход приумножается гораздо больше, чем увеличился ваш результат работы
  • знаменитые бонусы: автобонус, школа президента и т.д.
  • не жесткая зависимость дохода от вашего наставника
  • продукт. Имеет большое значение и в данном случае он экологичен и качественен

Структура маркетинг-плана

В структуре NL есть пять ступеней и 13 квалификаций (статусов). Ступени — это некое логическое разделение карьерной лестницы на понятные стадии. А от статуса уже зависит какие бонусы и в каком размере вы будете получать. Акцентируем внимание, что разница доходов и бонусов разных квалификаций есть только за ГО, доход за ЛО считается одинаково для всех.

Маркетинг-план: карьерная лестница квалификаций.

Акцентируем внимание, что Начнем по порядку.

Ступень 1: старт

По маркетинг-плану этой ступени новички получают свой первый доход и начинают строить собственную структуру. Задачи данной ступени — познакомить менеджера с миром NL, разобраться в основах и дать понять, что здесь можно зарабатывать.

Квалификации первой ступени: manager — master — master elite — star

Структурный доход (за групповой объем) каждой квалификации рассчитывается согласно таблице ниже. Более подробно мы описывали как он считается в статье: Из чего складывается доход в NL.

маркетинг-план: ступень 1

Как мы видим доход от бонусов с ГО вашей команды будут ограничены вашей еще небольшой структурой. На этом этапе доход с ЛО будет соизмерим с доходом по маркетинг плану.

Ступень 2: рост

Находясь во второй ступени маркетинг план говорит вам, что увеличить свой доход можно не только увеличивая ваш личный и групповой объемы, но и выращивая новых «Звезд» в своей структуре. Поэтому наставнику выгодно чтобы у вас все получалось и вы, как его подопечный тоже поднимались по карьерной лестнице. Что мы и видим в таблице ниже:

ступень 2 для бриллиантовых квалификаций

Квалификации второй ступени: star — 1 star — 2 star — ds — dt — dt1 — dt2 — dt3 — dt4 — dt5

Начиная со второй ступени и квалификации 2 stars вы имеете право на бесплатный mercedes, подробнее в нашей статье «автобонус: мерседес от NL».

Ступень 3: расширение

Смысл таков: вы сами уже как минимум бриллиантовый наставник (diamond tutor), в вашей структуре уже есть свои звезды. Остается только расширять команду и получать доход со всей структуры.

Ступень 4: укрепление

Появление еще одного бонуса в источниках дохода.

Условия: подтверждение квалификации от DS и выше в течение квартала (три месяца).

Бонус: 1% от товарооборота компании в России и СНГ распределяется равными долями между участниками, выполнившими условие 4й ступени. Это достаточно большие деньги, если учесть, что товарооборот NL international более миллиарда рублей.

Ступень 5: стабильность

Он же клуб миллионеров NL. Участники клуба делят 1% от всего товарооборота NL (учитываются все страны) между собой. Учитывая, что в клуб миллионеров входит очень ограниченное количество человек, а делят они прибыть международную — страшно предположить какой бонус получают на этой ступени.

Подведем итоги

Мы рассмотрели маркетинг-план компании NL и наглядно убедились, что он предусматривает все заявленные в начале принципы. Пройдя всего 1/3 карьерной лестницы уже можно получить mercedes, не говоря о финансовом благополучии.

Но, это было бы слишком хорошо, чтобы быть правдой, если бы это было просто. Развиваться сложно не только в сетевом бизнесе, а даже в своей профессии пройти путь от младшего персонала до главного специалиста сложная задача, требующая своего маркетинг плана.

Эффективный и прибыльный маркетинг 1.0

Маркетинг 1.0 появвился недавно. Долгое время маркетинг был неведом людям вообще как таковой. Они не знали о его существовании и не могли знать, даже не догадывались. Доступ к этим знаниям вообще был закрыт для людей. Люди были целиком под влиянием природы, они были ее частью и использовались природой исключительно для решения природных задач. Это было очень трудное время для людей, современный человек вообще его рассматривал бы как воплощение Ада на Земле.

Возможно, информация, отложенная в генах об этих временах, и является проекцией Ада, ужасного места с постоянными мучениями в котором приходилось жить людям. Такие условия для жизни были довольно продолжительное время, только последние лет 300-500 они стали более благоприятными, причем стали не случайно, а благодаря самим людям. Возможно даже не людям, возможно, это был всего лишь один человек, всего лишь один умный и смелый человек, который вывел людей из Ада.

Об этом человеке информация, скорее всего тоже сохранилась в генах людей под именем Спаситель или Избранный.Что сделал этот умный и смелый человек, какой подвиг во имя человечества он совершил? Все просто, этот человек отделил человечество от природы. Он превратил людей из объектов, которыми манипулировала природа, в субъектов, которые сами решали свою судьбу.

Как появился маркетинг 1.0

Избранный каким-то чудом научился черпать идеи из идеального мира без участия природы, а сугубо самостоятельно. Он начал развивать эти идеи, уже не природные идеи, а человеческие идеи, раз их черпала не природа, а человек. Развитие этих идей привело к появлению экономики, товаров, рынков и как следствие всего этого появился маркетинг как инструмент для работы на рынках.

Суть маркетинга 1.0 сводилась к тому, чтобы иметь нужный товар и уметь находить людей, которым он нужен

Правда, в те времена, технологии, которые применялись для работы с рынком, еще не назывались маркетингом, но, тем не менее, это уже был маркетинг 1.0, именно тогда произошло зарождение маркетинга, точнее того, что мы сейчас называем маркетингом. Эта была самая первая и самая примитивная версия маркетинга, но тем не менее она великолепно справлялась с задачами того времени. Люди или компании, которые им овладели, стали лидерами.

Суть маркетинга 1.0 сводилась к тому, чтобы иметь нужный товар и уметь находить людей, которым он нужен. Маркетинг 1.0 – это инструмент поиска товара и поиска людей, у которых его нет. Потребности в те времена формировались достаточно быстро, проблем с этим не было, но были проблемы с получением товаров, потому как технологии были развиты слабо, и производительность труда была низкой.

Суть маркетинга 1.0

Кто имел товар, тот и был лидером. Получать нужный товар как раз и позволял маркетинг 1.0. Посредством технологий маркетинга 1.0 выявлялись места, где есть нужные товары, а также определялись цены на эти товары. Там эти товары приобретались и доставлялись на рынки сбыта. С позиции современного человека это достаточно просто. Сейчас все это кажется естественным, но для людей того времени это было настоящее чудо, настоящее открытие. Некоторым даже в голову не приходила мысль, что так можно делать.

Именно по этой причине маркетинг 1.0 и давал очень сильный эффект тем, кто его применял и позволял получать им сверхприбыли

Именно по этой причине маркетинг 1.0 и давал очень сильный эффект тем, кто его применял и позволял получать им сверхприбыли. Фактически только владение маркетингом 1.0 и позволяло вообще вести какую-либо экономическую деятельность.Еще один инструмент, который применялся в те времена – оповещение потребителей о том, что товар есть в наличии. Уже факта наличия товара было достаточным для того, чтобы заинтересовать потребителей.

Фактически это была реклама версии 1.0. Достаточно было простого объявления о том, что товар есть в наличии и это гарантировало поток потребителей, ибо в других местах товара не было в принципе. Этот вид рекламы применяется еще и до сих пор. Например, простое объявление в газетах или на страницах сайтов – в несколько строк о том, что продается товар или оказывается услуга это и есть реклама версии 1.0.

Принципы маркетинга 1.0

Реклама 1.0 работает уже не так эффективно как раньше, фактически эффективность стремиться к нулю, потому что предложений уже десятки, а то и сотни. Когда объявление было одно, все шли к одному продавцу, но когда их много, потребитель уже волен выбирать, к кому ему обратиться. Можно сказать, что такой инструмент эффективнее сейчас только в том случае, если Вы предлагаете нечто абсолютно уникальное, но всем нужное, то, чего другие просто не могут предложить, а у Вас оно есть.

В результате потребителей было много, а возможностей для приобретения нужных товаров или услуг было мало

В далекие времена применение указанных инструментов было достаточным. Это связано с тем, что потребители фактически создавались автоматически, без особого участия людей и компаний. В результате потребителей было много, а возможностей для приобретения нужных товаров или услуг было мало. Эта ситуация и приводила к той легкости ведения бизнеса после того, как товар есть в наличии, которая была в те времена.

Такая ситуация была обусловлена тем, что над созданием потребителей хорошо поработала природа. Она за свой счет и своими усилиями внедрила в людей очень много идей. Эти идеи затем очень быстро вступали в синтез с идеями, которые черпали из мира идей люди, и образовали новые идеи, которые и приводили к тому, что становились нужны товары и услуги. В принципе в роли товара выступали фактически те же самые объекты, что и в домаркетинговую эпоху, немного модернизированные под воздействием человеческих идей.

Как работает маркетинг 1.0

Например, если раньше нужна была просто одежда, то под влиянием человеческих идей стала нужна красивая одежда, ибо в природе нет понятия красоты, это сугубо человеческая категория. Если раньше была нужна просто еда, то потом стала нужна вкусная, соленая, перченая еда, это также чисто человеческие идеи. Просто одежда могла быть у разных людей, точно также как и просто еда, но вот красивая одежда была не у всех, также как и соленая, перченая и вкусная еда.

Все это им позволил получить именно маркетинг 1.0

Это связано с тем, что для создания красивой одежды нужны уже элементы, которые есть не везде. Также как и для соленой еды нужна соль, которая есть не везде, а для перченой еды нужен перец, который тоже есть не везде. За такие новые товары люди были готовы платить больше, а значит, прибыли на них были тоже больше. Соответственно все те, кто имел такие товары очень быстро стали богатыми и влиятельными.

За счет этого им уже не приходилось трудиться, они могли оплачивать то, чем не хотели заниматься сами. Этим они еще больше отделись от природы, стали от нее менее зависимыми. Все это им позволил получить именно маркетинг 1.0. В некоторых регионах Земли маркетинг данной версии еще до сих пор является передовым и те люди, которые им пользуются, становятся богатыми, но таких регионов очень мало, да и рынки в этих регионах очень бедные, поэтому очень мало людей может разбогатеть посредством данной версии маркетинга.

Будущее маркетинга 1.0

В развитых странах такой маркетинг уже давно не используется, потому что все, что можно было сделать с помощью маркетинга 1.0, уже сделано. В развитых странах маркетинг 1.0 сдал все свои позиции более новым версиям. Одна из таких версий — это маркетинг 2.0, но и она уже много где исчерпала себя.

Там, где маркетинг 1.0 и маркетинг 2.0 исчерпали себя, там начинается эра маркетинга 3.0

Там, где маркетинг 1.0 и маркетинг 2.0 исчерпали себя, там начинается эра маркетинга 3.0 или другими словами ноомаркетинга.Ноомаркетинг – это самая новая версия маркетинга, которая только начинает свой путь. Ноомаркетинг принесет тем, кто будет им пользоваться богатство, как в свое время принес богатство маркетинг 1.0 тем, кто им пользовался.

Сейчас как раз самое время, чтобы сделать свою ставку на ноомаркетинг для того, чтобы снять потом максимальный выигрыш. Начать его изучение можно с чтения статей по маркетингу, а если их будет мало — получить дополнительные консультации по маркетингу.